NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

KHẢO SÁT CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA SO SÁNH (phan 1)

Go down

KHẢO SÁT CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA SO SÁNH (phan 1)

Bài gửi by nhung on 01/12/09, 08:19 pm

KHẢO SÁT CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA SO SÁNH

BẬC HƠN VỚI TỪ “RATHER” TRONG TIẾNG ANH

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO THE STRUCTURESEXPRESSING COMPARATIVE MEANING WITH "RATHER"

IN ENGLISH AND THEIR VIETNAMESE EQUIVALENTS

LƯU QUÝ KHƯƠNG

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮTXét về từ nguyên học, “rather” có nguồn gốc là từ “rath” (chẳng bao lâu). Ngày nay“rath” hầu như biến mất trong vốn từ tiếng Anh nên “rather” không còn được phân tích là một từ so sánh có kết cấu là “rath + er” nữa. Tuy nhiên, nó tồn tại với tư cách là một đơn vị từ vựng có thể kết hợp với các yếu tố như “would” hoặc “than” tạo ra các cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh bậc hơn đặc biệt. Bài này khảo sát các đặc trưng cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng của các cấu trúc với từ “rather” và các cấu trúc tương đương trong tiếng Việt để tìm ra những điểm dị đồng giữa hai ngôn ngữ về một cách biểu hiện ý nghĩa so sánh. Tần số xuất hiện của các cấu trúc này trong hành chức cũng được thống kê giúp người dùng dễ dàng chọn được cách diễn đạt phù hợp nhất với tình huống giao tiếp cụ thể.
AbstractEtymologically, “rather” originates from the word “rath”. However, the latter has almost disappeared in the current English vocabulary. Therefore, the former has not been considered as a word with the formation of “rath + er”any longer. Instead, it exists as a lexical unit being able to combine with “would” or “than” to form structures expressing comparative meanings. This paper investigates the syntactic, semantic and pragmatic features of the structures with “rather” and their Vietnamese equivalents to find out the differences and similarities between the two languages in a way of expressing comparative meanings. Also, the occurrence frequency of these structures in use will be counted to help language learners use them most effectively in their concrete communicative situation.

1. Më ®️Çu

Trong tiÕng Anh, ngoµi c¸c cÊu tróc víi ‘as...as..”, “-er....than...”, “more..... than...”, “the most..”.... ng­êi ta cßn dïng thªm mét sè ph­¬ng tiÖn kh¸c ®️Ó diÔn ®️¹t c¸c ý nghÜa so s¸nh. Mét trong sè ®️ã lµ c¸c cÊu tróic víi tõ “rather". XÐt vÒ mÆt ng÷ nghÜa, cÊu tróc víi “rather" biÓu ®️¹t ý nghÜa so s¸nh h¬n. XÐt vÒ mÆt ng÷ dông, cÊu tróc nµy ®️­îc dïng ®️Ó ®️­a ra mét ý nh­îng bé nh­ng qua ®️ã biÓu lé sù quyÕt t©️m døt kho¸t. Bµi nµy kh¶o s¸t c¸c ®️Æc tr­ng có ph¸p, ng÷ nghÜa vµ ng÷ dông cña c¸c cÊu tróc víi tõ “rather” vµ c¸c cÊu tróc t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖt nh»m cung cÊp thªm cho ng­êi häc mét ph­¬ng tiÖn ng«n ng÷ h÷u Ých ®️Ó n©️ng cao hiÖu qu¶ sö dông trong nh÷ng ng÷ huèng cã liªn quan ®️Õn so s¸nh vµ nh­îng bé.2. Kh¶o s¸t ®️Æc tr­ng có ph¸p, ng÷ nghÜa vµ ng÷ dông cña c¸c cÊu tróc víi tõ "rather"vµ t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖt

Rather” cã nguån gèc lµ tõ “rath” (ch¼ng bao l©️u, sím) vµ hËu tè so s¸nh “-er”. Tuy nhiªn, theo Huddleston [8, 1128], tõ “rath” ngµy nay hÇu nh­ biÕn mÊt nªn “rather” kh«ng cßn ®️­îc ph©️n tÝch lµ mét tõ so s¸nh víi kÕt hîp lµ “rath + er” n÷a. Tuy vËy, “rather” tån t¹i víi t­ c¸ch lµ mét ®️¬n vÞ tõ vùng kÕt hîp víi mét sè yÕu tè kh¸c nh­ "would" hoÆc "than" t¹o ra c¸c cÊu tróc biÓu hiÖn ý nghÜa so s¸nh h¬n nh­ ph©️n tÝch d­íi ®️©️y.

2.1. “Rather” kÕt hîp víi would” t¹o thµnh c¸c cÊu tróc víi would rather...

CÊu tróc víi “would rather...” lµ mét kÕt hîp cã tÝnh thµnh ng÷ t­¬ng ®️­¬ng víi “would prefer”, diÔn t¶ sù thÝch ë cÊp ®️é cao h¬n: thÝch h¬n. Trong v¨n phong th©️n mËt, “would rather®️­îc viÕt gän lµ “’d rather”. “Would rather” cã thÓ nhËn bæ ng÷ lµ mét côm ®️éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã tiÓu tõ "to" hoÆc lµ mét mÖnh ®️Ò nh­ trong c©️u (1) vµ (2) sau ®️©️y.

(1) I knew she would rather have a dish of ice cream that evening.

[3, 84]

(T«i biÕt tèi ®️ã nµng thÝch mãn kem h¬n).

(2) "Oh, for God's sake, can't you see that I hate compromise, that I'd rather he humiliated me properly, painted all the time, and took mistresses and drugs?".

"Why?"

"It would give me an excuse to decide about my life".

[4, 40]

("å, l¹y Chóa, cËu kh«ng thÊy lµ tí ghÐt tho¶ hiÖp, lµ tí thÝch anh Êy lµm bÏ mÆt tí, vÏ vêi suèt ngµy, cã t×nh nh©️n vµ nghiÖn ngËp h¬n sao?"

"Nh­ng t¹i sao c¬?"

"§iÒu ®️ã sÏ cho tí mét lý do ®️Ó quyÕt ®️Þnh cuéc sèng cña tí").

Trong c©️u phñ ®️Þnh tõ “not®️­îc chÌn vµo gi÷a “rather" vµ ®️éng tõ nguyªn d¹ng chø kh«ng ®️­a vµo sau “would” nh­ c¸c tr­êng hîp th«ng th­êng “would®️­îc dïng víi t­ c¸ch lµ mét trî ®️éng tõ. VÝ dô:

(3) I'm tired. I'd rather not go out this evening, if you don't mind.

[12, 128]

(Tí mÖt. Tí kh«ng thÝch ®️i ch¬i ®️ªm nay, nÕu ®️iÒu ®️ã kh«ng lµm cËu phiÒn lßng).

“Would rather” còng cã thÓ ®️­îc theo sau bëi mét côm ®️éng tõ nguyªn mÉu hoµn thµnh (perfect infinitive) ®️Ó nãi lªn mét ­íc muèn ch­a ®️¹t ®️­îc. VÝ dô:

(4) We when by sea but I 'd rather have gone by air. [16, 259]

(Chóng t«i ®️· ®️i b»ng tµu thuû nh­ng t«i vÉn ­íc ®️­îc ®️i b»ng m¸y bay h¬n).

Khi “would rather” nhËn bæ ng÷ lµ mét mÖnh ®️Ò ë th× qu¸ khø ®️¬n, cÊu tróc víi “would rather” biÓu ®️¹t ý ng­êi ®️­a ra ph¸t ng«n muèn ai ®️ã lµm ®️iÒu g×. MÆc dï mÖnh ®️Ò dïng ë th× qu¸ khø nh­ng nghÜa cña c©️u lµ hiÖn t¹i hoÆc t­¬ng lai. VÝ dô:

(5) I' d rather you cooked the dinner now. [12, 128]

(B©️y giê em thÝch anh nÊu b÷a tèi h¬n.)

Khi hai sù t×nh so s¸nh cïng xuÊt hiÖn trong c©️u, ®️Ó lµm næi râ sù chän lùa cña ng­êi nãi, “would rather®️­îc dïng víi “than”. Tõ “than” nµy cã thÓ ®️­îc theo sau b»ng mét côm ®️éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã tiÓu tõ "to", mét mÖnh ®️Ò, mét côm giíi tõ hoÆc mét côm danh tõ ®️Ó biÓu ®️¹t chuÈn so s¸nh.

(6) I'd rather you left the position vacant than that you appointed your son. [8, 1128]

(T«i thÝch «ng ®️Ó trèng vÞ trÝ ®️ã h¬n lµ cö con trai «ng vµo).

(7) I'd rather give it to charity than to the government. [8, 1128]

(T«i thÝch tÆng nã cho héi tõ thiÖn chø kh«ng cho chÝnh phñ).

(Cool "Indeed", replied Mr. Pickwick, "I would rather go without any attendant than Sam". [2, 120]

("Thùc ra", «ng Pickwick tr¶ lêi, "T«i thµ kh«ng cã ai ®️i cïng cßn h¬n lµ ®️i víi Sam").

Would rather” khi cã mét côm ®️éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã tiÓu tõ "to" theo sau kh«ng thÓ diÔn ®️¹t sù thÝch h¬n trong qu¸ khø. Do ®️ã, h×nh thøc qu¸ khø t­¬ng øng cña c©️u (9) d­íi ®️©️y lµ (10) hoÆc (11)

(9) Tom would rather read than talk. [16: 259]

(Tom thÝch ®️äc s¸ch h¬n nãi chuyÖn)

(10) Tom preferred reading to talking.

(11) (Tom liked reading better than talking.)

§©️y lµ mét ®️iÓm rÊt kh¸c biÖt so víi tiÕng ViÖt. §Ó chuyÓn sù diÔn ®️¹t thÝch h¬n vÒ qu¸ khø, tiÕng ViÖt ®️­a tõ “®️·” vµo tr­íc côm ®️éng tõ “ thÝch ®️äc s¸ch h¬n nãi chuyÖn”. Trong lóc ®️ã, “would rather... than...”ph¶i bÞ thay thÕ b»ng d¹ng thøc qu¸ khø cña ®️éng tõ “prefer” hoÆc côm ®️éng tõ “like... better than...”

L­u Quý Kh­¬ng [11, 124] cho r»ng “cÊu tróc víi would rather... than diÔn ®️¹t sù "thÝch" trong ®️iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi. Ng­êi nãi buéc ph¶i thÝch mét trong hai ®️iÒu kh«ng thÝch". HiÖn t­îng nµy còng x¶y ra víi cÊu tróc t­¬ng ®️­¬ng cña nã trong tiÕng ViÖt. Theo Ng« ThÞ Minh [14, 143], nã “biÓu hiÖn ý nghÜa ®️¸nh gi¸ kh«ng thùc h÷u cña ng­êi nãi. Hä vÉn biÕt ®️iÒu m×nh chän lµ tiªu cùc, kh«ng hay, nh­ng ®️µnh chÊp nhËn ®️Ó tr¸nh mét ®️iÒu kh¸c theo ®️¸nh gi¸ cña hä cã thÓ cßn tåi tÖ h¬n”.

(12) Ng­êi c¸c n¬i còng ph¶i tr¸nh ®️­êng lµng. Thµ ng­êi ta ®️i vßng xa cßn h¬n qua mét n¬i gÆp ng­êi nµo còng kh¨n tr¾ng. [15, 271]

(People from other places tried to avoid entering the village. They would rather make a detour than pass through a place where every person they met was in mourning).

(13)" Thµ chÕt kh«ng hµng... Anh em, thµ chÕt..."- tiÓu ®️oµn tr­ëng gµo to, nh­ ®️iªn, hoa sóng ng¾n lªn. [11, 7]

(“ We'd rather die than surrender... My brothers we'd rather die...” the Battalion Commander yelled insanely, waving his pistol.)

Trong (12) cã hai sù t×nh ph¶i chän lùa. Mét lµ, ph¶i ®️i vßng xa mét qu·ng xa h¬n th­êng lÖ v× bá ®️­êng lµng. Hai lµ, ®️i trªn ®️­êng lµng gÇn h¬n ®️Ó råi ph¶i chøng kiÕn c¶nh tang tãc, ®️au th­¬ng cña d©️n lµng trªn ®️­êng. Vµ, ng­êi ta ®️· chän ®️iÒu thø nhÊt v× xem ra vÉn Ýt phiÒn hµ h¬n ®️iÒu thø hai. T­¬ng tù, ë (13) ng­êi chiÕn sÜ trong hiÓm nguy ph¶i quyÕt ®️Þnh mét hµnh ®️éng: hoÆc lµ chiÕn ®️Êu ®️Õn cïng dÉu ph¶i hi sinh, hoÆc lµ ph¶n béi ®️Çu hµng ®️Ó b¶o toµn tÝnh m¹ng. C¸i chÕt ®️· ®️­îc chän! TÝnh m¹ng mÊt ®️i nh­ng thanh danh cßn m·i “chÕt mµ ­ng ®️Òn miÕu ®️Ó thê, tiÕng ngay tr¶i mu«n ®️êi ai còng mé.”(NguyÔn §×nh ChiÓu). Tr­íc ®️ã, Hoµng Träng PhiÕn [7, 235] còng ®️· cho r»ng ngoµi viÖc biÓu thÞ th¸i ®️é so s¸nh, cÊu t¹o c©️u so s¸nh h¬n kÐm trong kÕt hîp víi “chø”, “cßn h¬n”, “thµ” cßn biÓu thÞ sù chÊp nhËn kh¶ n¨ng nµy phñ ®️Þnh kh¶ n¨ng kia víi nghÜa “nh­ thÕ cßn h¬n”, vÝ dô:

(14) Ch¼ng thµ kh«ng lÊy th× th«i,

(chø) lÊy th× mçi ®️øa mçi n¬i thªm phiÒn. (Ca dao)

B¶ng (2.1) d­íi ®️©️y m« h×nh ho¸ cÊu tróc so s¸nh víi “would rather” trong tiÕng Anh vµ t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖt.


B¶ng 2.1. M« h×nh ho¸ cÊu tróc so s¸nh h¬n víi "would rather" trong tiÕng Anh

vµ t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖtTiÕng Anh

Chñ ng÷

would rather

(côm) §éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã “to”

MÖnh ®️Ò

E

than

E

(côm) Danh tõ

(côm) §éng tõ nguyªn mÉu kh«ng “to”

MÖnh ®️Ò

(côm) Giíi tõ


TiÕng ViÖt

Chñ ng÷

ThÝch
Thµ


¦íc


(côm) §éng tõ

MÖnh ®️Ò


H¬n

H¬n lµ
Cßn h¬n lµ(chø) Kh«ng

Chø nhÊt ®️Þnh kh«ng


E

(côm) Danh tõ

(côm) §éng tõ

(côm) Giíi tõ

MÖnh ®️Ò

nhung

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 15/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết