NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

KHẢO SÁT CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA SO SÁNH (phan 2)

Go down

KHẢO SÁT CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA SO SÁNH (phan 2)

Bài gửi by nhung on 01/12/09, 08:21 pm

2.2. “Rather" kÕt hîp víi "than” t¹o ra c¸c cÊu tróc víi rather than

Trong kÕt cÊu nµy, rather thancã thÓ theo sau b»ng c¸c yÕu tè thuéc nhiÒu tõ lo¹i kh¸c nhau nh­ mét côm danh tõ, côm ®️éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã tiÓu tõ “to”, côm tÝnh tõ, côm ph©️n tõ danh ®️éngcôm giíi tõ.

(15) God then praised Solomon for asking for wisdom rather than for riches and honour. [10, 126]

(Th­îng ®️Õ sau ®️ã ®️· khen ngîi Solomon v× ®️· xin sù kh«n ngoan chø kh«ng ph¶i lµ cña c¶i vµ vinh quang).

(16) Fundamentally, we'd be letting teachers get on with the job of teaching children rather than spending too much of their time on unneccessary paperwork. [9, 80]

(vÒ c¬ b¶n, chóng ta nªn ®️Ó gi¸o viªn tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¶ng d¹yh¬n lµ dïng qu¸ nhiÒu thêi gian vµo c«ng viÖc giÊy tê kh«ng cÇn thiÕt).

(17) As they drove off Wilson saw her standing under the big tree, looking pretty rather than beutiful in her faintly rosy khaki. [6, 36]

(ChiÕc xe ch¹y xa dÇn, Wilson quay nh×n trë l¹i thÊy c« ta, ®️øng d­íi mét t¸n c©️y lín, d¸ng vÎ xinh x¾n chø kh«ng ®️Ñp, trong bé ¸o phít hång).

(18) These films actually are meant to clarify rather than dramatise.

[31, 31]

(ThËt ra nh÷ng phim nµy nh»m lµm s¸ng râ vÊn ®️Ò h¬n lµ lµm to chuyÖn.)

CÊu tróc víi “rather than” t­¬ng ®️­¬ng víi c¸c cÊu tróc “X h¬n lµ Y”, “X kh«ng ph¶i Y”, “X chø kh«ng ph¶i lµ Y”, “X th× ®️óng h¬n (lµ Y)” trong tiÕng ViÖt. Trong ®️ã X vµ Y lµ hai sù t×nh ®️­îc mang ra ®️Ó chän lùa, so s¸nh vµ X bao giê còng ®️øng cao h¬n Y trªn thang ®️é vÒ gi¸ trÞ nµo ®️ã. (19) §«i khi h­¬ng hån ng­êi chÕt trËn ho¸ thµnh nh÷ng thanh ©️m chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng h×nh bãng. [1, 94]
(Sometimes the dead manifested themselves as sounds rather than shadows).


(20) Víi c¸i bói tãc cao ngÊt ng­ëng trªn ®️Çu, víi c¸i søc häc ch÷ nho b»ng r­ìi quèc ng÷, «ng Êy gäi lµ thÇy ®️å th× ®️óng h¬n. [15, 58]

(With his chignon dangling on his head, he looked like an old style tutor rather than a teacher, because his knowlegde of the vernacular proved no match for his already low standard in Chinese script).

ë (19), X lµ “nh÷ng thanh ©️m” cßn Y lµ “nh÷ng h×nh bãng”. Víi c¸ch nãi trong c©️u, “thanh ©️m” biÓu c¶m h¬n “h×nh bãng”. Trong (20), Y bÞ Èn ®️i, nh­ng kh«ng ph¶i ®️Ó ®️¸nh gi¸ "«ng ®️å” trong v¨n c¶nh nµy cao h¬n "«ng thÇy quèc ng÷” (Èn) mµ ®️Ó xÕp c¸i vèn liÕng ch÷ nho Ýt ái cña nh©️n vËt trªn c¸i vèn liÕng ch÷ quèc ng÷ l¹i qu¸ ­ lµ h¹n chÕ cña «ng.

B¶ng (2.2) d­íi ®️©️y nªu ra cÊu tróc tæng qu¸t cña c©️u víi “rather than” vµ t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖt.B¶ng 2.2 M« h×nh cÊu tróc so s¸nh víi "rather than" vµ t­¬ng ®️­¬ng trong tiÕng ViÖt
TiÕng Anh

Chñ ng÷

§éng tõ

(côm) tÝnh tõ

(côm) danh tõ

(côm) giíi tõ

rather than

(côm) tÝnh tõ

(côm) ph©️n tõ danh ®️éng

(côm) danh tõ

(côm) ®️éng tõ nguyªn mÉu kh«ng “to”

(côm) giíi tõ
TiÕng ViÖt


Chñ ng÷

§éng tõ

TÝnh tõ

§éng tõ + (côm) danh tõ

H¬n lµ

Chø kh«ng ph¶i (lµ)

Kh«ng ph¶i

Th× ®️óng h¬n (lµ)

(côm) TÝnh tõ

(côm) Danh tõ

(côm) §éng tõ

(côm) Giíi tõ
3. KÕt luËn

Trong 1.403 mÉu c©️u so s¸nh h¬n ®️· thu thËp [11], c¸c lo¹i c©️u víi “rather” chØ xuÊt hiÖn 49 lÇn, chiÕm tØ lÖ 3,49%. Trong néi bé nhãm “rather”, sè c©️u chøa “would rather” (thÝch h¬n, thµ... cßn h¬n, thµ..., ­íc... h¬n,...) chiÕm tØ lÖ cao nhÊt (26 c©️u, tØ lÖ 53,10%), c©️u cã “rather than” (“chø kh«ng ph¶i”, “kh«ng ph¶i”, “h¬n lµ”, "®️óng h¬n”) ®️øng thø hai (17 c©️u, tØ lÖ 34,69%). Nhãm c©️u cã “would rather... than...” (“thÝch... h¬n lµ”, “thÝch h¬n”, “thµ... chø [nhÊt ®️Þnh] kh«ng”, “thµ... cßn h¬n”) chØ xuÊt hiÖn rÊt Ýt (6 c©️u, tØ lÖ 12,21%). Dï tÇn sè xuÊt hiÖn thÊp nh­ng ®️©️y lµ mét lo¹i c©️u so s¸nh quan träng, kÓ c¶ trong tiÕng ViÖt: c©️u so s¸nh nh­îng bé ®️Ó biÓu thÞ mét sù quyÕt t©️m. ChÝnh v× tÝnh quyÕt liÖt trong nÐt nghÜa t×nh th¸i cña nã nªn cÊu tróc nµy th­êng xuÊt hiÖn trong v¨n phong chÝnh luËn, vµ trong mét c©️u nãi rÊt næi tiÕng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Ng­êi còng ®️· sö dông cÊu tróc nµy “Chóng ta thµ hy sinh tÊt c¶ chø nhÊt ®️Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc, nhÊt ®️Þnh kh«ng chÞu lµm n« lÖ”.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bảo Ninh, Nỗi buồn chiến tranh, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 1991.

[2] Dickens, Charles, The Pickwick Papers, Penguin Popular Classics, 1994.

[3] Đắc Lê (dịch Anh-Việt, Love of Life - Selected American Short Stories, Nxb Thế Giới, Hà Nội, 1994.

[4] Fielding, Gabriel, Gentlemen in Their Season, Williams Morrow & Co, 1966.

[5] Frank Palmos, The Sorrow of War (dịch từ nguyên tác Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh), Secker & Warburgh. London, 1993.

[6] Hemingway, Earnest, The Short Happy Life of Francis Macomber, Nxb Ngoại Văn Hà Nội, 1986.

[7] Hoàng Trọng Phiến, Cách dùng hư từ tiếng Việt, Nxb Nghệ An, 2003.

[8] Huddleston, R. & Pullum, G.K, The Cambridge Grammar of the English Language, CUP, 2002.

[9] Humphry, J., Interviews, www.BBC.UK.com, 1997-2001.

[10] Janssen, Arlo T., International Stories, Nxb Trẻ, 1993.

[11] Lưu Quý Khương, Các phương thức biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt, Luận án TS, ĐHQG, Hà Nội, 2003.

[12] Murphy, Raymond, English Grammar in Use, CUP, 1986.

[13] Ngô Tất Tố, Tắt Đèn (Nhà xuất bản Ngoại Văn Hà Nội dịch năm 1983:"When the Light is out"), Nxb Giáo Dục, 1984.

[14] Ngô Thị Minh, Một số phương tiện biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt, Luận án TS, ĐHQG, Hà Nội, 2001.

[15] Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng (Nhà xuất bản Ngoại Văn Hà Nội dịch năm 1983: "Impasse"), Nxb Văn Nghệ, Tp Hồ Chí Minh, 1999.Thomson, A.J; Martinet, A.V, A Practical English Grammar, OUP, 1986

nhung

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 15/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết